Gestelde vragen

Gestelde vragen2019-08-18T23:45:28+01:00
Ik ben laatst op de vingers getikt door de handhaving en adviseurs ect. m.b.t. een noodverlichting projectering welke ik ontworpen heb. Ik heb deze dan ook volgens voorgeschreven regels uitgevoerd, Bouwbesluit 6.3, Nen1010 2015, NEN 1838. Ik heb niet alle stellingspaden voorzien van noodverlichting, alleen de stellingspaden rond om (vluchtweg) en de stellingspaden beide kanten waar de Brandslang haspels aanwezig zijn. Na mijns inziens is dit goed, echter zij verwijzen naar het volgende (punt 1 zie onderstaand) uit het bouwbesluit, waarmee hun aangeven dat ik elk gangpad moet voorzien van vluchtweg verlichting.2019-06-18T13:50:45+01:00

Als we strikt naar het bouwbesluit kijken voor noodverlichting (dus niet zijnde vluchtrouteaanduiding);

 • Aansturingstabel 6.1 geeft aan dat er geen noodverlichting noodzakelijk is bij lichte industrie. Lichte industrie zijn bijvoorbeeld magazijnen.
 • Stel dat onderstaande gebouw niet onder lichte industrie valt en wel noodverlichting is vereist dan geldt;
  • artikel 6.3 lid 1 alleen in verblijfruimte voor meer dan 75 personen en de besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfruimte voert, hebben noodverlichting
  • artikel 6.3 lid 3 een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute of beschermde route voert heeft noodverlichting
  • De wet ‘Arbeidsomstandighedenbesluit te maken’ geeft aan;
  • Gezien bovenstaande kan volgens NVFN kijkende naar Bouwbesluit geen noodverlichting eisen.
 • Artikel 3.2 Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten.
 • Artikel 3.7 De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting.Om aan de eis te voldoen ‘adequate noodverlichting’ adviseren wij om de norm NEN-EN 1838 te hanteren.Volgens de norm is het doel:
 • Zowel in Bouwbesluit als in de norm is de definitie van een vluchtroute gelijkwaardig. Vluchtroute start vanaf het punt waar de evacuatie begint en eindigt op een plaats van veiligheid.
 • Vluchtrouteverlichting (1 Lux op de vloer), het veilig verlaten van een ruimte mogelijk te maken voor de aanwezigen door voor voldoende zichtbaarheid te zorgen.Optioneel kan afhankelijk van potentieel risico’s en gewenst veiligheidsniveau (o.a. de bezettingsgraad en type werkzaamheden) de NEN EN 50172 toegepast worden.
 • Anti-paniekverlichting (0,5 Lux op de vloer), de kans op paniek te verkleinen en veilige verplaatsing van de aanwezigen naar de vluchtroutes mogelijk te maken door voor voldoende zichtbaarheid te zorgen. Volgens NEN-EN 50172 wordt anti-paniekverlichting toegepast in ruimten > 60m2.

 

Praktische invulling noodverlichting om de veiligheid voor de aanwezigen maximaal te waarborgen adviseren wij:

 • de hoofdpaden te voorzien van een verlichtingssterkte van minimaal 1 Lux (vluchtrouteverlichting)
 • de stellingspaden te voorzien van een verlichtingssterkte van minimaal 1 Lux (anti-paniekverlichting) indien het Bouwbesluit van toepassing is, anders 0,5 Lux.
Als BHV’er ben ik ook verantwoordelijk voor de noodverlichting op ons kantoor en nu functioneert de noodverlichting niet meer naar behoren en moet deze dus vervangen/gerepareerd worden. Wat ik heb begrepen en wat ik ook op uw site heb gelezen is het de verantwoording van de verhuurder om een pand te verhuren die voldoet aan de arbo eisen en dat alles wat aan het pand vast zit zijn verantwoording is. Zou u mij misschien kunnen laten weten of mijn begrip correct is en op basis van welk wetsartikel het gerepareerd/vervangen zou moeten worden door de verhuurder. Want zoals u zult begrijpen is hij alleen gevoelig voor argumenten die vergezeld worden door wetsartikelen.2018-08-13T09:56:18+01:00

Volledige vraag:

Als BHV’er ben ik natuurlijk ook verantwoordelijk voor de noodverlichting op ons kantoor en nu functioneert de noodverlichting niet meer naar behoren en moet deze dus vervangen/gerepareerd worden echter nu zegt de verhuurder het volgende op het verzoek om dit te regelen:

“I copy the relevant section from the general terms for the lease of commercial real-estate below (applicable to all lease agreements for commercial real-estate in this country). I am happy to assist where needed, but as you can see below it concerns a cost that should be borne by tenant.

11.5 Ter verduidelijking dan wel in afwijking of in aanvulling op artikel 11.2 zijn voor rekening van Huurder:

 1. het uitwendig onderhoud indien en voor zover het werkzaamheden betreft die moeten worden beschouwd als kleine herstellingen waaronder begrepen gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet, alsmede inwendig onderhoud niet zijnde onderhoud als bedoeld in artikel 11.4 een en ander onverminderd het hier verder bepaalde;
 2. onderhoud, herstel en vernieuwing van schakelaars, lampen, verlichting (inclusief armaturen), accu’s, binnenschilderwerk, stopcontacten, hang- en sluitwerk, beglazing en glasdeuren, spiegel-, venster- en andere ruiten;”

Zoals u misschien kunt zien is de verhuurder een advocaat dus dan stuurt hij wetsartikelen.

Wat ik heb begrepen en wat ik ook op uw site heb gelezen is het de verantwoording van de verhuurder om een pand te verhuren die voldoet aan de arbo eisen en dat alles wat aan het pand vast zit zijn verantwoording is.

Zou u mij misschien kunnen laten weten of mijn begrip correct is en op basis van welk wets artikel het gerepareerd/vervangen zou moeten worden door de verhuurder. Want zoals u zult begrijpen is hij alleen gevoelig voor argumenten die vergezeld worden door wetsartikelen.

 

Antwoord:

Een gebouweigenaar (verhuurder) is alleen verantwoordelijk voor wat betreft noodverlichting alleen wat er minimaal in Bouwbesluit staat omschreven.

De huurder is verantwoordelijk voor onder andere personeel. Hier komt dan betreft noodverlichting de Arbeidsomstandighedenbesluit bij kijken. Om hier aan te voldoen maken we veelal gebruik van normen. Hiermee krijg je tevens een grotere veiligheid als de minimale voorgeschreven eisen vanuit Bouwbesluit. Dit betekent in de praktijk dat er meer noodverlichtingsarmaturen worden toegepast.

Verantwoordelijkheid heeft niets te maken met het doorberekenen van de kosten. Dit wordt veelal bepaald in de gemaakte overeenkomst.

 

Ik heb een vraag betreffende het plaatsen van noodverlichting aan de buitenzijde boven deuren die gebruikt worden als nooduitgangen. Ik weet dat noodverlichting dient om mensen in staat te stellen veilig een gebouw te verlaten wanneer de netspanning uitvalt, ongeacht de oorzaak. Maar wat als er een calamiteit is waardoor het gebouw ontruimt dient te worden, en de netspanning is niet uitgevallen. Dient er dan ook verlichting aan de buitenzijde boven deuren die gebruikt worden als nooduitgangen te zijn? Want de noodverlichting zal op dat moment niet in werking treden omdat de netspanning niet is uitgevallen?2018-03-16T07:28:27+01:00
 • Noodverlichting wordt vanuit NEN-EN 1838 voorgeschreven aan de buitenzijde nabij de nooduitgang tot een veilige plaats buiten een gebouw.
 • De veiligheid wordt vergroot door de buitenzijde van nooduitgang te verlichten zodat mogelijke obstakels en andere gevaren, zoals trappen, plantenbakken, fietsenrekken en laadplatforms goed gezien worden.
De VvE beheert een aantal appartementen (14 st). Onze vraag over de noodverlichting is of wij het onderhoud en bijvoorbeeld de vervanging van de batterijen zelf mogen doen en wat daarbij de voorwaarden zijn? Of moet dit altijd een VNI gecertificeerd bedrijf doen?2018-02-02T09:12:44+01:00

Onderhoud en vervanging dient te gebeuren door een voldoende opgeleid persoon (VOP). Onderhoud behelst overigens meer dan het verwisselen van een accu. Er is geen verplichte certificatieregeling voor bedrijven op onderhoud van noodverlichting.

In dit verband verwijzen wij u ook naar de publicatie op onze website : Het kennisblad onderhoud.

 

In het bouwbesluit staat dat de pictogramverlichting binnen 15 sec, moet werken wanneer de spanning uitvalt. Wanneer ik dit lees betekent het dus dat de pictogramverlichting voor de rest niet hoeft te branden. Klopt dit?2017-11-15T07:28:40+01:00

Het pictogram moet volgens het Bouwbesluit: “[…] binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit voor een periode van 60 minuten voldoen aan de zichtbaarheidseisen […] ” (vervolgens wordt verwezen naar de NEN-EN 1838). Dit gaat dus over de situatie bij spanningsuitval en zegt niets over de situatie wanneer er geen spanningsuitval is. Hoewel deze eis niet expliciet in het Bouwbesluit staat beschreven dient de vluchtrouteaanduiding wel verlicht (direct of indirect) te zijn op het moment dat er mensen in een gebouw aanwezig (kunnen) zijn om aan de eisen voor onder andere de leesbaarheid (herkenningsafstand) te kunnen voldoen. In tegenstelling tot vluchtrouteverlichting heeft vluchtrouteaanduiding wel een functie bij ontruimingen waarbij er geen sprake is van een onderbreking van de netspanning.

Zijn er regels/normen waar vluchtroute aanduiding buiten een gebouw aan moet voldoen? Dus vanaf de nood/vluchtuitgang naar het verzamelpunt op het buitenterrein. Het verzamelpunt ligt op het bedrijfsterrein en niet in de openbare ruimte.2017-11-01T08:33:31+01:00

Voor vluchtrouteaanduiding buiten gelden geen afwijkende eisen.

Er dient wel voor gezorgd te worden dat de toegepaste producten tegen de omgevingsfactoren kunnen, zoals hoge en lage temperaturen en vocht.

 

Is er niet een bepaalde verplichting om een beperkte batterij capaciteit te hebben los van noodaggregaten? Want ook die kunnen weigeren op het moment dat je ze eigenlijk het hardst nodig hebt, dus zit je in het donker?2017-06-09T14:33:33+01:00

Nee, in wet- en regelgeving worden geen extra verplichtingen gesteld bij toepassing van noodaggregaten. Om aan de normering te kunnen voldoen is een aggregaat veelal niet voldoende omdat deze ingeschakeld wordt bij totale netspanningsuitval en niet bij bijvoorbeeld lokale netspanningsuitval. Hierdoor kan een onveilige situatie ontstaan.

 

Kunnen we een handschijnwerper als noodverlichting toepassen in plaats van een reguliere noodverlichtingsinstallatie in een bedrijfsruimte (bijv. magazijn)?2017-06-07T07:36:01+01:00

NVFN verwijst u naar het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.7 en 3.9

Artikel 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen.

5. De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting.

Artikel 3.9 Noodverlichting

Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren zijn blootgesteld, zijn voorzien van adequate noodverlichting. Indien noodverlichting niet mogelijk is, beschikken de werknemers over individuele verlichting.

NVFN adviseert u om te kijken of artikel 3.7 lid 5 van toepassing is. Voor artikel 3.9 kunnen wij ons voorstellen dat gebruik wordt gemaakt van een handschijnwerper.

Plaatsing van een armatuur met picogram boven een dubbele deur waarvan één deur vergrendeld is met een espagnolet. Mag het armatuur in het midden van de twee deuren hangen of moet deze boven de deur hangen die het eerst geopend moet worden?2017-05-29T11:20:44+01:00

“Volgens Bouwbesluit 2012 dient een vluchtrouteaanduiding worden aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats.

Daarbij schrijft NEN-EN 1838: voor evacuatiedoeleinden voldoende zichtbaarheid te garanderen, is verlichting gewenst. Nood-evacuatieverlichting worden geïnstalleerd op die plaatsen waar het noodzakelijk is nadruk te leggen. Een van deze plaatsen is bij elke uitgang die bedoeld is voor gebruik in geval van nood.

Hierdoor is het duidelijk bij spanningsuitval welke deur wel/niet geopend kan worden en maakt het niet uit of de aanduiding in het midden van de dubbele deur hangt of boven de opengaande deur.”

Moeten alle gecontroleerde armaturen na onderhoud gestickerd worden?2017-05-29T08:23:13+01:00

Nee, een sticker  op een noodverlichtingsarmatuur toont alleen aan wanneer een armatuur is gecontroleerd. Dit kan een aanvulling zijn van de registratie. Registratie om aan te tonen dat er adequaat onderhoud is verricht doet men bijv. door het bijhouden van een logboek. Een logboek van een noodverlichtingsinstallatie geeft veel meer inzicht in de status van de noodverlichtingsinstallatie. Welke gegevens in een logboek worden geregistreerd verwijzen we graag naar praktijkgids NVFN of ISSO publicatie 79.

Is het niet zo dat buiten zelfs in een maanloze nacht meer dan 1 lux te meten valt?2017-05-29T08:22:45+01:00

Wanneer 1 lux bij een maanloze nacht wordt gemeten, dan is er óf sprake van strooilicht van bijvoorbeeld straatverlichting, óf van een niet correct gekalibreerde meter (voor het meten van deze lage waardes zijn zeer nauwkeurige en goed gekalibreerde meters nodig). Bij een algehele spanningsuitval bij een bewolkte of maanloze lucht haal je de 1 lux echt bij lange na niet. Om de projectie van noodverlichting te laten voldoen aan NEN EN 1838 dienen de nooduitgangen aan de buitenzijde dus voorzien te worden van

Waarom een vluchtrouteaanduiding in de voorruimte van de koel- en vriescel?2017-05-29T08:22:08+01:00

We zien de gang tussen de twee ruimten als een vluchtweg. Wanneer een nooduitgang niet direct zichtbaar is, moet een verlichte, richting aangevende signalering (of een reeks van signaleringen) zijn aangebracht om te helpen bij het zich verplaatsen naar de nooduitgang (NEN-EN 1838).

Op grond van welke norm dient een mivatoilet en de bijbehorende voorruimte van noodverlichting te worden voorzien?2017-05-29T08:21:41+01:00

NEN-EN 1838 augustus 2013 –       artikel 4.1.2 k

Moeten de groene bordjes na sluitingstijd van een kantoor blijven branden?2017-05-29T08:21:18+01:00

Vluchtrouteaanduiding (groene bordjes) mogen na sluitingstijd worden uitgeschakeld zolang er kan worden gewaarborgd dat er niemand meer in het gebouw aanwezig is.

Kunt u mij adviseren wat voor noodverlichting en vluchtrouteaanduiding geïnstalleerd kan worden in ruimtes (zoals een yoga lokaal) zonder de duisternis te veel te verstoren?2017-05-29T11:15:32+01:00

Vluchtroutes moeten worden uitgerust met vluchtrouteverlichting en -aanduiding. In de ruimtes waar Yoga wordt gegeven is dit alleen noodzakelijk als deze groter zijn dan 60 m2. Als dit het geval is, dan is verduistering niet veilig en ook niet toegestaan. De pictogrammen moeten dan duidelijk zichtbaar zijn. Er zijn wel producten op de markt die zo min mogelijk strooilicht verspreiden. Deze worden ook gebruikt in de horeca (bijvoorbeeld theaters en bioscopen).

Als een (nieuw) noodverlichtingsarmatuur is ontworpen en het voldoet aan alle eisen die daarvoor noodzakelijk zijn, ben je dan verplicht om een extern keurmerk (en zo ja, welk keurmerk is dit) er op aan te laten brengen of kan je volstaan met een eigen documentatie wat aangeeft dat je aan alle eisen hebt voldaan?2017-05-29T08:20:02+01:00

Noodverlichting dient aan diverse normen en richtlijnen te voldoen. Certificatie door een derde partij is niet verplicht. Desgevraagd dient de fabrikant wel een conformiteitsverklaring af te geven. Uiteraard dient een gedegen dossier hieraan ten grondslag te liggen. Dit is ook nodig om het CE-keurmerk te mogen voeren op de producten.

Is onderhoud van noodverlichting verplicht in een leegstaand pand?2017-05-29T08:19:40+01:00

Risico’s vormen het uitgangspunt bij het nemen van veiligheidsmaatregelen, zoals een brandmeldinstallatie, blusmiddelen en ook noodverlichting. Als er risico’s zijn, dan moeten er adequate maatregelen worden genomen. Als het leegstaande gebouw wel incidenteel gebruikt wordt, dan kan er een noodzaak zijn maatregelen, zoals noodverlichting,  te treffen. Als het gebouw ononderbroken leeg staat en er alleen beheer in het gebouw plaatsvindt (om bijvoorbeeld verval tegen te gaan) is noodverlichting geen noodzaak. Voor een incidenteel rondje door het gebouw kan een zaklamp ook een adequate maatregel zijn, bijvoorbeeld.

Zijn er pictogrammen om rolstoel gebruikers te informeren over de vluchtroute?2017-05-29T11:14:52+01:00

De huidige pictogramnorm NEN-ISO 3011 voorziet niet in speciale pictogrammen voor mensen in een rolstoel. Als het extra veiligheid biedt, dan kan dit als aanvulling natuurlijk wel worden gebruikt. In andere Europese landen zijn hier al wel standaarden voor ontwikkeld (Frankrijk, Groot Brittannië). Fabrikanten kunnen op basis hiervan op verzoek pictogrammen aanbieden.

Is het verplicht om algemene verlichting die middels een noodunit is voorzien van een noodverlichtingsfunctie, te voorzien van uiterlijke kenmerken zodat het van buitenaf zichtbaar is dat het noodverlichting betreft?2017-05-29T11:23:33+01:00

De productrichtlijn voor noodverlichtingsarmaturen (NEN-EN-IEC 60598-2-22) vereist dat de lichtbronnen gebruikt voor noodverlichting gemarkeerd zijn middels een groene stip met een diameter van minimaal 5 mm. Dit kan een sticker zijn.

De NVFN adviseert om, voorafgaand aan het aanbrengen van de noodstroomunit, de onderstaande selectiecriteria te hanteren. Dit ter beoordeling of het te behalen resultaat aan de bestaande norm en regelgeving zal voldoen. Een paar belangrijke aandachtspunten:

 • Is er een polair lichtdiagram met informatie over lichtopbrengst en spreiding aanwezig? Lichtspreiding in nood dient te voldoen aan de norm NEN-EN 1838. Daarin staat dat de verhouding tussen de minimale en de minimale verlichtingssterkte van de as van de vluchtroute niet meer mag zijn dan 1:40. In de praktijk blijkt vaak lastig te realiseren met armaturen bedoeld voor algemene verlichting.
 • Intern beschikbare ruimte voor een in te bouwen noodstroomunit. Hierbij is het van groot belang de warmtehuishouding in de armatuur in de beoordeling mee te nemen. Is er onvoldoende ruimte aanwezig in de armatuur, dan dient beoordeeld te worden of een noodstroomunit extern gemonteerd kan worden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de toepassingseisen, zoals bijvoorbeeld: stofdichtheid, waterdichtheid, omgevingstemperatuur, gasdichtheid, slagvastheid, vandalismebestendigheid enzovoorts. Bij gebruik van een externe noodstroomunit moet deze minimaal de toepassingseisen van de armatuur kunnen evenaren.
 • De behuizing dient bestand te zijn tegen een gloeidraadproef van 850 graden Celsius zoals beschreven in de productnorm voor noodverlichtg (NEN-EN-IEC 60598-2-22).
Valt vluchtrouteaanduiding wel voldoende op bij een calamiteit?2017-05-29T08:15:54+01:00

Het ontruimen van een gebouw brengt stress met zich mee. Mensen vallen dan snel terug op gewoontes. Wanneer men onbekend is met de vluchtroute zal men geneigd zijn de weg te nemen waarlangs zij binnen zijn gekomen. Vluchtrouteaanduiding is vooral erg effectief wanneer mensen zijn gewezen op de betekenis van ‘de groene bordjes’ en regelmatig een ontruiming oefenen.

Welke verlichtingsarmaturen zijn geschikt om voorzien te worden van een noodverlichtingsfunctie?2017-05-29T08:14:33+01:00

Verlichtingsarmaturen zijn ontwikkeld om een (werk)plek goed te verlichten en dus niet geoptimaliseerd voor gebruik in nood. Noodverlichting levert een geringe hoeveelheid licht op een groot oppervlak of over een grote afstand. Qua optiek zal het ombouwen van algemene verlichting dus altijd een compromis zijn. Zorg in ieder geval voor een polair diagram om de lichtprestatie te kunnen vaststellen.

Ook technisch zijn er nogal wat uitdagingen. Het resultaat, na het ombouwen van de armaturen, moet voldoen aan de productnormen voor noodverlichting. Denk ook altijd aan het periodieke onderhoud aan de noodunit. Om dit goed te kunnen uitvoeren moet de apparatuur goed bereikbaar en herkenbaar zijn. Zie ook de NVFN-publicatie: Richtlijn Noodstroomunits voor noodverlichting.

Heeft inspectie aan de noodverlichting nut bij toepassing van led-lichtbronnen?2017-05-29T08:14:05+01:00

Minimaal eens per jaar controleren van een noodverlichtingsinstallatie is om te zien of de noodverlichting nog past bij het gebruik van het gebouw en of het voldoet aan alle eisen. Tijdens deze controle wordt de noodverlichtingsinstallatie getest op de geëiste functionaliteit.  Dan kunnen ook eventuele mechanische gebreken worden geconstateerd of worden vastgesteld of er pictogrammen aan het zicht worden onttrokken.

Is jaarlijks onderhoud nog wel nodig bij led-noodverlichting?2017-05-29T08:13:43+01:00

Onderhoud gaat verder dan het vervangen van een lichtbron of een batterij. Denk ook eens aan het schoonmaken van de lens of reflector. Bij veel stof op de lens komt er niet voldoende verlichting uit het armatuur waardoor de vereiste presentaties niet geleverd kunnen worden.

De jaarlijkse werkzaamheden kunnen wel veel sneller worden afgehandeld wanneer er geen TL-buisjes meer vervangen hoeven te worden.

Is een logboek verplicht voor Noodverlichting?2017-05-29T08:12:59+01:00

Registratie is verplicht. In die registratie staat een beschrijving van het noodverlichtingssysteem en worden rapportages opgenomen van inspecties met daarin geconstateerde afwijkingen. Tevens worden herstelwerkzaamheden beschreven. Dit alles kan prima in de vorm van een logboek, maar mag ook op een andere manier worden vormgegeven.

Wanneer moet ik anti-paniekverlichting aanbrengen?2019-06-18T14:18:46+01:00

In ruimten die groter dan 60 vierkante meter zijn (dit geldt ook voor lichte industrie zoals magazijnen) geldt als norm 1 Lux op de vloer indien het Bouwbesluit van toepassing is, anders 0,5 Lux.

Is noodverlichting aan de buitenkant van een nooduitgang altijd verplicht?2017-05-29T08:11:45+01:00

Volgens de geldende norm NEN-EN 1838 dient er aan de buitenkant van iedere deur die in geval van nood wordt gebruikt noodverlichting geplaatst te worden. Omdat normen niet vrijblijvend zijn kun je dus spreken van een verplichting. Men kan er niet op vertrouwen dat de straatverlichting werkt. Een spanningsuitval kan immers een groter gebied betreffen.

Wanneer pas ik decentrale noodverlichting toe en wanneer een centraal gevoed systeem?2017-05-29T08:11:16+01:00

Er is geen ‘beter’ of ‘slechter’ systeem voor noodverlichting. Afhankelijk van de eisen en de omstandigheden is er wel een ‘geschikter’ systeem. Bij de keuze tussen een centraal en een decentraal gevoede noodverlichting gaat het om de volgende factoren:

 • Het gewenste veiligheidsniveau
 • De hoogte van de diverse ruimten
 • De omgevingstemperatuur van de diverse ruimten
 • De benodigde lichtopbrengst bij calamiteiten
 • De mogelijkheden voor onderhoud
Hoe kan ik zien of een noodverlichtingsarmatuur aan de regels voldoet?2017-05-29T08:10:26+01:00

Een armatuur dat is ontworpen volgens de geldende productnorm NEN-EN-IEC 60598-2-22 is te herkennen aan een ENEC of KEMA-KEUR symbool op de typesticker. Is deze niet aanwezig, of twijfelt u, vraag dan een conformiteitsverklaring op bij uw leverancier.

Daarnaast is het belangrijk dat de armaturen geschikt zijn voor de omgeving waarin zij worden toegepast. Denk daarbij aan warmte, vocht.

Is het verplicht de nationale (NEN) normen te volgen?2017-05-29T08:09:46+01:00

Normen of delen daarvan die vanuit de wet worden aangewezen zijn verplicht. Dat betekent niet dat de rest van de normen vrijblijvend zijn. Deze gelden als stand der techniek en worden als zodanig gebruikt door de rechtelijke macht bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Afwijken van normen mag wel, maar dan moet men aantonen dat het resultaat beter of minimaal gelijkwaardig is.

Als de noodverlichting voldoet aan het Bouwbesluit, is dat dan voldoende?2017-05-29T08:09:17+01:00

In het Bouwbesluit staan – in de vorm van functionele en prestatie-eisen – de minimale bouw- en gebruiksvoorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Naast het Bouwbesluit zegt ook de Arbowet iets over noodverlichting in relatie tot de veiligheid op arbeidsplaatsen. Daarnaast zijn er diverse nationale normen van toepassing.

Waarom hangt vluchtrouteaanduiding altijd zo hoog? Bij rook is deze dan toch niet meer zichtbaar?2017-05-29T08:08:52+01:00

Vaak leggen mensen een directe relatie tussen noodverlichting en brandveiligheid. Dit komt mede doordat handhaving in de regel een taak is van de brandweer. Het is echter een groot misverstand dat noodverlichting in de eerste plaats is bedoeld om veilig te kunnen vluchten bij brand. Noodverlichting dient om mensen in staat te stellen veilig een gebouw te verlaten wanneer de netspanning uitvalt, ongeacht de oorzaak. Wanneer de rook zo dicht is, dat de vluchtrouteaanduiding niet meer opvalt, dan dient het gebouw al ontruimd te zijn.

Wat is noodverlichting en waar dient het voor?2017-05-29T08:08:29+01:00

Noodverlichting dient als ‘back-up’ als de voeding voor de normale verlichting het laat afweten. Noodverlichting heeft daarom een onafhankelijke stroombron. Onder noodverlichting vallen noodevacuatieverlichting en vervangingsverlichting. Noodevacuatieverlichting is bedoeld om een gebouw veilig te kunnen ontruimen, vervangingsverlichting maakt het mogelijk om werkzaamheden veilig voort te zetten bij een spanningsuitval. Vervangingsverlichting valt buiten de scope van de NVFN.

Wij hebben onderhoud aan de noodverlichting laten uitvoeren door een installateur. Mogen we de defecte armaturen zelf vervangen worden of moet dit door een installateur gebeuren? Indien dit door een installateur gedaan moet worden, kunt u aangeven in welke wet/richtlijn dit staat?2017-05-29T08:07:20+01:00